zondag 9 december 2012

De journalist ten tijde van mediaconvergentie: van specialist naar generalist?Digitalisering resulteert in convergentie

De journalistieke praktijk van de 21e eeuw is drastisch veranderd ten gevolge van technologische innovaties. Zowel de job van de journalisten, als de nieuwsruimte, als de verhalen die geschreven worden, werden onderworpen aan transformaties. Ooit verschenen verhalen enkel op papier, nu verschijnen ze ook online. Bovendien beperken verhalen zich niet meer tot tekst en fotomateriaal, maar incorporeren ze nu ook audio, video en interactiviteit. De doorgedreven digitalisering heeft gezorgd voor een convergentie, een samenkomen, van media. Verschillende media kunnen samenwerken of versmelten, maar ook de inhoud is onderling verwisselbaar tussen de verschillende media.

Binnen dit begrip convergentie zouden we drie vormen kunnen onderscheiden. Allereerst is er de “newsroom convergence”. Dit houdt in dat journalisten van verschillende media (tv, radio, krant, online) dezelfde werkruimte delen in plaats van dat ze zich in verschillende bureaus in afzonderlijke gebouwen bevinden. Het delen van een nieuwsruimte wakkert de samenwerking tussen verschillende platformen aan (cross-platform cooperation). De uitgevers van deze verschillende media kunnen dan samenkomen en bespreken in welk ‘format’ het verhaal het best kan gebracht worden. Een tweede vorm van convergentie is “newsgathering convergence”. Deze vorm van convergentie wijst op de samenwerking van reporters, uitgevers en fotografen, die samen de verhaalproductie tot stand brengen. Een voorbeeld hiervan is dat de nieuwscast van de televisie afbeeldingen kan lenen van kranten. Of dat een televisiereporter eerst over een bepaalde gebeurtenis schrijft voor een uitzending en achteraf een langer stuk maakt voor de website. Printreporters verschaffen niet alleen nieuws voor de krant, maar ook voor de televisie en fotojournalisten beperken zich niet tot het nemen van foto’s maar nemen bijvoorbeeld ook interviews af. Journalisten doen dus aan multitasking in multimedia: ofwel wordt één verhaal gemaakt door verschillende media (tv, print, online), ofwel brengt één reporter van eenzelfde verhaal variërende versies voor verschillende media. Een derde en laatste vorm van convergentie is “content convergence”: het uiteindelijke verhaal wordt gebracht in multimediale vorm, waarbij tekst, beeld, audio, video, blogs, podcasts en slideshows worden gecombineerd. Uitgevers en reporters kiezen uit het menu van multimediaopties de meest efficiënte en entertainende technieken om een verhaal te brengen.


De multimodale en de multimediale journalist in een crossmediale wereld


De tweede vermelde vorm van convergentie suggereert het volgende punt in de evolutie van het journalistieke wezen, namelijk het feit dat mediaconvergentie gepaard gaat met multimediale journalistiek op het niveau van de journalist. Door de samenwerking tussen media, worden journalisten nu verwacht veel meer competenties te bezitten. Volgens Corten, Opgenhaffen en d’Haenens kan het takenpakket van een individuele journalist op twee manieren worden uitgebreid: ofwel multimodaal, ofwel multimediaal. In het geval van de multimodale journalist staat deze zelf in voor de verschillende modaliteiten waaruit het nieuwsproduct zal bestaan. Zo neemt een printjournalist die een stuk schrijft zelf foto’s voor zijn krantenartikel. De televisiereporter maakt niet alleen de beelden, maar monteert het verslag ook en spreekt de voice-over in. De journalist moet dus in staat zijn om alle facetten van één productieproces te beheersen. Hij moet dus eigenlijk nieuws maken voor verschillende mediaplatformen. Een printjournalist brengt dan bijvoorbeeld inhoud aan voor de onlinekrant, of een radioreporter brengt verslag uit voor het televisiejournaal. In het geval van de multimediale journalist is het zijn taak om tijdens de nieuwsgaring bruikbaar materiaal samen te brengen voor de verschillende mediaplatformen, aangezien de verschillende mediaredacties versmelten tot één journalistieke cultuur. Één bepaald onderwerp kan bijvoorbeeld behandeld worden door een team met vertegenwoordigers uit de verschillende media. De nieuwsgaring gebeurt gemeenschappelijk, maar het uiteindelijke nieuwsproduct wordt door elke journalist op het eigen mediaplatform gepubliceerd.

In het tweede hoofdstuk van het boek Handboek crossmediale journalistiek en redactie van Arjan Dasselaar behandelt ook hij de veranderende situatie in het medialandschap en in de journalistiek en hij heeft het daarbij over crossmediaal denken en over convergentie. Ook hij zegt dat technologische ontwikkelingen heel wat hebben veranderd. Daar waar elk medium zijn eigen technische eigenschappen heeft en dus ook zijn beperkingen, kan dat worden tegemoet gekomen dankzij de ontwikkelingen op technologisch vlak en de samenwerking tussen media. Door de digitalisering en het internet beschikken redacties over een aanzienlijk groter aantal middelen. Andere media kunnen worden aangewend om een bericht nog beter te brengen. Er wordt crossmediaal gewerkt om te kunnen bepalen welk middel het best kan worden ingezet om een bepaald doel te bereiken. Men zet dus niet zomaar het een of ander medium in, maar er gaat een grondige reflectie aan vooraf. Het journalistieke denken is dus geëvolueerd van mediacentrisch naar doelcentrisch. Vroeger had het medium waarvoor de journalist werkte een grote invloed op zijn gedachtegang en op zijn manier van werken. Iemand die bij de radio werkte, ging ervan uit dat hij sowieso iets met geluid moest doen, maar dat is niet langer het geval, aangezien het internet ervoor zorgt dat ook een radioredactie gebruik kan maken van andere middelen. Het is dus het doel en niet het medium dat bepaalt welk middel het best kan worden ingezet.

Deze doelcentrische journalistiek is het resultaat van allerlei technologische ontwikkelingen, waarnaar ook Dasselaar verwijst met de term convergentie. Ook volgens de communicatiewetenschapper Ithiel de Sola Pool (Technologies of Freedom, 1983) is convergentie het samensmelten van verschillende communicatiemedia door technologische ontwikkelingen. In het begin van deze blog gaf ik een opsomming van de verschillende vormen van convergentie; dat is echter niet de enige onderverdeling die er bestaat. Rich Gordon maakt in zijn werk Digital Journalism (2003) een onderscheid tussen vijf vormen van convergentie. De eerste vorm is eigendomsconvergentie: dit houdt in dat een bedrijf verschillende typen media bezit. De tweede vorm is strategische convergentie. Deze convergentie wijst op de samenwerking tussen verschillende afdelingen en mediatypen. De redacties van verschillende media maken onderling gebruik van elkaar, maar de journalisten blijven wel werken voor één medium (bijvoorbeeld voor de krant of de televisie). De derde vorm van convergentie is dan de structurele convergentie, wat inhoudt dat journalisten produceren voor meerdere media, wat niet het geval was in de vorige vorm van convergentie. Een voorbeeld is het geval waarbij een verslaggever eerst de nieuwsfeiten in een kort bericht brengt op de website en achteraf een langer stuk schrijft met meer uitwerking voor in de krant. De vierde vorm van convergentie is de nieuwsgaringsconvergentie. Hierbij maakt de journalist gebruik van verschillende vormen van nieuwsgaring. Hij maakt niet alleen notities voor zijn artikel, maar neemt ook foto’s en video’s, of maakt er zelfs een fotoreportage van. De laatste vorm van convergentie is de presentatieconvergentie, waarbij al het materiaal gecombineerd wordt tot een samenhangende crossmediale productie op internet.


Is de journalist de dupe of haalt hij er enkel voordeel uit?

Heel deze vernieuwde situatie waarbij media convergeren en van de journalist wordt vereist dat hij van alle mediamarkten thuis is, wordt beoordeeld door zowel voorstanders als tegenstanders. Voorstanders beweren dat journalisten in de toekomst steeds meer en meer moeten worden opgeroepen tot veelzijdigheid. Hierbij verwijzen ze naar Preston Mendenhall, uitgever bij MSNBC, die in 2001 naar Afghanistan reisde met in zijn rugzak zowel laptop als satelliettelefoon, als digitale camera, als microfoon. Hij bracht reportages vanuit het veld en nam daar zowel de job op van reporter, producer, uitgever als ingenieur. Multimediaal werken zou door middel van goede scholing een gewoonte moeten worden. De positieve kant van het spectrum ziet de multimediale duizendpoot als de journalist van de toekomst. Tegenstanders echter zijn niet overtuigd van het “backpack journalism”. Volgens hen zou het nog meer belasten van drukbezette journalisten leiden tot middelmatigheid in de berichtgeving. Daar waar enkele journalisten wel in staat zullen zijn om een variëteit aan taken efficiënt en professioneel te behandelen, zal de overgrote meerderheid maar middelmatige journalistiek leveren. Sommigen blinken uit in het schrijven van een verhaal voor print of televisie, maar zullen weinig kwaliteit leveren wat betreft het foto- en videomateriaal. Kwaliteit verkrijgt men doordat journalisten zich weiden aan een specifieke job en zich daarin specialiseren.

Zelf ben ik geneigd eerder aan te leunen bij de opvattingen van de tegenstanders. Het is niet eenvoudig voor een journalist om zich tegelijkertijd én met tekst, én met inhoud, én met beeld, én met geluid bezig te houden. Ik vraag me af waarom het nodig is dat één journalist zich met ál deze zaken bezighoudt, terwijl er op elk specifiek onderdeel journalisten gezet kunnen worden die hun aspect met de nodige zorg, toewijding en kennis kunnen behandelen. Dat de overvloed aan opgelegde taken ten koste zou kunnen gaan van de geleverde kwaliteit kan ik dan ook geloven. De journalist moet echter niet alleen simultaan kunnen produceren voor verschillende platformen, hij moet bovendien ook steeds sneller en sneller kunnen produceren, wat zijn taak nog moeilijker maakt. Journalisten zullen dus sneller stukken afleveren zonder diepgang die ze vroeger wel konden verwerken in hun berichten. Berichten worden dus algemener, waardoor journalisten niet langer specialisten zijn maar wel generalisten. Ik moet echter toegeven dat, in deze samenleving met een hoop nieuwe en steeds vernieuwende technologieën, de journalist niet wereldvreemd mag blijven en wel eens uit zijn vakje van gespecialiseerd journalist mag komen om te leren omgaan met andere vormen van media. Maar ik pleit dan eerder voor een vorm van vertrouwd maken met en kennis verwerven in andere media, en niet dat deze voortdurend moeten worden aangewend door elke journalist. Elke journalist heeft zijn vakgebied en indien nodig of interessant kan hij beroep doen op andere media die zijn berichtgeving kunnen versterken of verreiken. Het lijkt me niet realistisch om van elke journalist een superjournalist te maken die in staat is voortdurend alle taken op zich te nemen.

Een getuigenis van het nut van het kunnen beheersen van verschillende technieken als journalist is die van Nicola Rees, videojournalist bij BBC Look North. Na haar opleiding in de journalistiek, haar werk op de radio en later op de televisie, is ze begonnen met het leren van videotechnieken. Zo werd ze niet alleen bedreven in schrijven, maar ook in filmen en uitgeven. Ze vertelt dat deze multitasking heel wat organisatie vereiste, maar dat je er steeds beter en beter in wordt en dat het fijn is achteraf te kunnen beseffen dat je het werk hebt geleverd van drie mensen tegelijkertijd. Then glory comes to you…


Bronnen

Tim Harrow.com. Media convergence. Opgehaald 9 december 2012 van http://www.timharrower.com/PDFs/convergence.pdf

Corten, M., Opgenhaffen, M., d’Haenens L. (2011). Journalistieke competenties in Vlaanderen: een crossmediale competentiematrix. Enschede: Universiteit Twente.

Dasselaar, A., Pleijter, A. (2012). Handboek Crossmediale journalistiek en redactie. Amsterdam: Isopeda, p. 3-32.

Vergeer, M., Pleijter, A., Hermans, L. (2011). Journalists’ multiskilling in the digital age. Opgehaald 9 december 2012 van http://www.slideshare.net/maver/journalists-multiskilling-in-the-digital-age

Breslin, E. (2012). Multi skilling helped me avoid redundancy, says BBC video journalist. Opgehaald 9 december 2012 van http://www.leedstrinity.ac.uk/news_events/news/Pages/Multiskilling_helped_me_avoid_redundancy_says_award-winning_BBC_video_journalist.aspx

Geen opmerkingen:

Een reactie posten